برگزاری همایش معماری و شهرسازی با رویکرد هویت اسلامی ایران در خرم آباد