اثر برگزیده کتاب آقای دکتر عبدالحمید نقره کار با عنوان «تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی – ایرانی» در «پانزدهمین دوره جشنواره پژوهش فرهنگی» وزارت ارشاد اسلامی

نخستین همایش کیفیت در فضاهای معماری و شهرسازی
2019-02-24
نشست جریان های تاثر گذار بر شهرسازی و معماری پس از انقلاب در حوزه هنری
2019-03-12