تقدیر از نظریه مهندس عبدالحمید نقره کار در سومین اجلاس نظریه های موفق در کرسی های نظریه پردازی

نشست جریان های تاثر گذار بر شهرسازی و معماری پس از انقلاب در حوزه هنری
2019-03-12
مصاحبه مهندس نقره کار با خبرگزاری فارس
2021-01-12