مصاحبه مهندس نقره کار با خبرگزاری فارس

تقدیر از نظریه مهندس عبدالحمید نقره کار در سومین اجلاس نظریه های موفق در کرسی های نظریه پردازی
2019-03-12
زیبایی شناسی اسلامی وهنر
زیبایی شناسی اسلامی و هنر در معماری
2021-01-12