خلاصه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی