نظریه نسبت اسلام با مراحل پنجگانه در فرآیند های انسانی نظریه (SALAM)