نظریه پردازی خانه کعبه،سلول بنیادی در طراح نیایشگاه مطلوب اسلامی