ششمین کنگره علوم انسانی بین المللی اسلامی(کمیسیون تخصصی معماری و شهر سازی اسلامی)

درسگفتار حکمت اسلامی در هنر و معماری استاد عبدالحمید نقره کار
سلسله درس گفتار های حکمت اسلامی در هنر و معماری
2021-05-20
ارزیابی نظریه یادگیری کلب در آموزش معماری از منظر اسلامی
2021-06-10