عرض تسلیت به مناسبت درگذشت بانوی پرهیزگار و فرهیخته سرکار خانم زهیدا کاظمی همسر گرامی آقای مهندس نقره کار

نقد و نظر شماره ۳
2021-07-13
عبد الحمید نقره کار
انتصاب جناب مهندس عبدالحمید نقره کار در کمیسسیون تخصصی هنر
2021-07-27