انتصاب جناب مهندس عبدالحمید نقره کار در کمیسسیون تخصصی هنر