مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری آنا در لزوم تغییر گزاره علم برای علم،به علم برای کار آفرینی ضروری است.

نقد - هم اندیشی مسکن
برنامه ریزی اسلامی در مورد فرایند های انسانی ، از جمله معماری و شهر سازی
2021-08-03
نظرات استاد نقره کار-برنامه پیشنهادی مسکن-
نظرات استاد نقره کار – برنامه پیشهنادی مسکن
2021-08-10