مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری بین المللی قرآن(ایکنا)