مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری بین المللی قرآن(ایکنا)

نظرات استاد نقره کار-برنامه پیشنهادی مسکن-
نظرات استاد نقره کار – برنامه پیشهنادی مسکن
2021-08-10
مستند پرتره استاد عبدالحمید نقره کار
مستند پرتره استاد عبدالحمیدنقره کار
2021-08-23