پنجمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزیدگان خود را شناخت