همایش روز مهندس در همدان با حضور استاد عبدالحمید نقره کار