نقوش کاشی کاری

چکیده:

دوره قاجار را می توان دوره نوآوری و شروع تحولات جدید در هنر و معماری ایران دانست. از جمله این تحولات، رابطه فزاینده و مراودات مختلف با غرب است که به دنبال ورود دانش ها و علوم جدید به ایران، شاهد تاثیرات ویژه این امر بر هنر و معماری و به ویژه بر تزیینات بناها در دوره قاجار هستیم. از جمله مهم ترین این تحولات و دانش های جدید می توان به اختراع و ورود فن عکاسی و کاربرد فراوان تمبر در مراسلات پستی و کارت پستال های اروپایی اشاره نمود. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای در مورد معماری مسجد – مدرسه ها و همچنین مطالعات میدانی به صورت حضور در مکان و مشاهده مستقیم، استفاده شده است و تاثیر این تحولات بر تزیینات مسجد – مدرسه های دوره قاجار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس بررسی و مطالعات صورت گرفته، قسمت عمده ای از تزیینات و نقوش کاشی کاری مسجد – مدرسه های دوره قاجار از عکس ها، تمبر ها و کارت پستال های آن دوران الگو گرفته شده و تصاویری از آثار تاریخی، مناظر طبیعی و معماری، پرندگان، انگور، تاج، انسان و فرشته بالدار، انسان با لباس اروپایی، طرح گل و گلدان و کاسه بشقاب سازی همراه با دسته گل های مختلف به ویژه گل سرخ و زنبق در نقوش و تزیینات کاشی کاری و حجاری این بناها به چشم می خورد.

بررسی نوآوری و تحولات تزئینات و نقوش کاشی کاری مسجد – مدرسه های دوره قاجار