1397

چکیده:

شناسایی برنامه درسی پنهان پیامد نگاه عمیق به لایه های زیرین آموزش و یادگیری است، که خود دارای تنوع، پیچیدگی، و ابعاد پیدا و پنهان فراوانی است. هدف از این پژوهشْ واکاوی و شناسایی مؤلفه های مهم و پربسامد برنامه درسی پنهان رشته معماری و بررسی امکان ارتقای آن ها با استفاده از مفاهیم اخلاق عملی اسلام است. در انجام پژوهش حاضر از دو روش پژوهشی استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، ۲۵ مورد از پژوهش های انجام شده در حوزه برنامه درسی پنهان در رشته معماری به منزله نمونه پژوهشی شناسایی و تحلیل شدند. این بررسی به کشف پنج مؤلفه پر بسامد برنامه درسی پنهان معماری، مشتمل بر «سلسله مراتب قدرت»، «رقابت ناسالم»، «ابهام و رمزآلودگی روند آموزش های مدرس»، «واقعی نبودن طرح های معماری»، و «رجحان محصول بصری اثر نهایی بر فرایند طراحی» انجامید. سپس با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین و ارزیابی این مؤلفه ها، بر اساس معیار ساحات پنج گانه وجودی انسان پرداخته شد. این ساحات برگرفته از نظام اخلاقی اسلام و مشتمل بر سه ساحت درونی «عقاید و باورها»، «احساسات و عواطف»، و «اراده و خواست» و دو ساحت بیرونی «گفتار» و «کردار» هستند. نتایج پژوهش نشان داد که براساس نظام اخلاقی اسلام، راهکارهایی عملی برای هر سه گروه تعامل کنندگان ( دانشجو، مدرس، و کارکنان) در فضای آموزشی قابل طرح است که با پیاده کردن آن ها زمینه اصلاح و ارتقای سطح اخلاقی مؤلفه های برنامه درسی پنهان فراهم می شود.

ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی

2021-07-12

الگوشناسی مکانیابی کاربری‌های جانبی مساجد منطقه‌ای (با توجه به میزان سازگاری کاربری‌های جانبی با کاربری عبادی)

چکیده: مشخص کردن فضاها و جاگذاری آن ها در پلان، از مهم ترین گام های طراحی معماری بناهاست. هر دیدگاهی در رابطه با انتخاب کاربری ها و مشخص کردن محل استقرار آن ها در پلان، می تواند منجر به طراحی معماری خاصی شود. هدف از این مقاله یافتن الگوهای مختلف […]
2021-07-12

تبیین رابطه سازگاری کاربری های جانبی مساجد نسبت به کاربری عبادی، با محل استقرار آنها نسبت به فضاهای اصلی عبادت

چکیده: انتخاب کاربری های جانبی و محل استقرار آنها، جزو پرچالش ترین قسمت های طراحی مسجد می باشد. در فتاوای مراجع تقلید، سازگاری یا سنخیت هر کاربری با کاربری عبادی مبنای انتخاب آن کاربری در مسجد در نظر گرفته شده است. . اما آیا در طراحی معماری مسجد، موقعیت استقرار […]
2021-07-12

تبیین مفهوم زیبایی از منظر جهان‌بینی اسلامی جهت ارزیابی آثار معماری و شهرسازی

چکیده: ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﺮ ﺟﺎ “ﺟﻤﺎل” و “زیبایی” ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻞ و ﮐﺸﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و از آن ﺑﻪ “ﮐﻤﺎل” ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. روح اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و زیبایی ﺟﺎذﺑﻪای […]
2021-07-10

اولویت بندیِ راهبردهای پایداریِ حیات و سرزندگی در محله با رویکرد اسلامی

چکیده: برنامه­ریزی شهری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر و ساختن شهر و محله‌ای مناسب برای زندگی است. راه دستیابی به این مهم از طریق شناخت ابعاد حیات بخشیِ به محلات و عوامل مؤثر بر آن امکان­پذیر است. از دیگر سو، سرزندگی محیط از جمله حلقه‌های مفقوده در زندگی […]
2021-07-07

معناشناسی در آثار معماری از منظر اسلامی

چکیده: (۳۷۱۰ مشاهده) ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ “ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری”، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮیﻪای ﺟﺪیﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎی آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ” ارایﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ایﻦ ﻧﻈﺮیﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ […]
2021-07-02

میزان همآوایی سیستم های ساخت صنعتی با معیارهای مسکن اسلامی

چکیده: پیرو انقلاب­های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به­تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکنندۀ مسیر  صنعتی­سازی و تولید انبوه بوده­اند. جریان اول، دیدگاه­های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می­باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت […]
2021-07-01

بررسی و تطبیق صفات نادان‌ شهرهای فارابی با شهرها و محله‌های معاصر (شهر مشهد)

چکیده: حکیم ابونصر فارابی، فیلسوف برجسته مسلمان که به حق، پدر فلسفه اسلامی نامیده می شود در دو اثر بسیار مهم و ارزشمند خویش؛ ، » سیاست المدنیه «و» آراء اهل مدینه ه فاضله «به ویژگی هایی در شهرها و ساکنین ساکنان شهرها اشاره کرده است. فیلسوفی کهوی برای نخستین […]
2021-07-01

سلسله مراتب تشخّص عناصر شهر در ارسن شهری در سبک های شهرسازی دوران اسلامی ایران

چکیده: میزان تشخص عناصر اصلی شهر به ویژه بناهای مذهبی، در سیمای شهرهای اسلامی از گذشته تا به امروز، تغییرات بسیاری داشته است. نما، ‌ارتفاع و موقعیت بنا در پلان شهر از جمله راه های ایجاد تشخص است. همچنین در ادوار مختلف برخی بناها با فعالیت های خاص در بستر […]
2021-06-28

نگرش انتقادی اسلامی رویکردی برای آموزش کاربردی تاریخ معماری اسلامی

چکیده: «اسلامی» بودن معماری، نه یک امر تاریخی، بلکه یک هدف معاصر برای معماری ایران است که از بدو تأسیس درس «معماری اسلامی» در دوره پس از انقلاب اسلامی، مطرح بوده است. این درس، بنابر ماهیت خود، دارای وجه تاریخی قوی است و همین امر آن را مستعدّ خروج از […]
2021-06-26

معیار ارزش برای تربیت هندسی معمار بررسی رویکردهای رایج و نگرش اسلامی

چکیده: موضوع هندسه به‌رغم ظاهر مادّی آن کاملاً وابسته به حوزه های ارزشی و فرهنگی پذیرفته شده در معماری است. در این مقاله در بخش نخست با روش تفسیری ـ تاریخی چهار حوزه‌ی ارزش‌دهنده به موضوع هندسه (چه از نظر مبنا و خاستگاه و چه از نظر معیار و میزان) […]