بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون اسلامی به روش EBS و تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ

عنوان مقاله: بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون اسلامی به روش EBS و تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ

رشته:
سال انتشار:

چکیده

پژوهش حاضر در جست وجوی چگونگی تأثیرگذاری روابط خانواده در اسلام بر روابط میان عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی و استقرار فضاهای درونی خانه و تطبیق آن ها با نظریّه های رایج در تبیین این روابط فضایی است. از آن جا که غالب نظام طرّاحی و آموزش آن در کشور ما امروزه تحت تأثیر نظریّه های طرّاحی رایج جهان پیش می رود. هدف این تحقیق بررسی تطبیقی دو نمونه از مهم ترین این نظریّه ها با آموزه های اسلامی به منظور شناسایی میزان تطابق آن ها با فرهنگ دینی و اعتقادی جامعه ما و به تبع ارتقای طرّاحی خانه است. برای پاسخ گویی به مسأله فوق، روابط خانوادگی توصیف شده در متون اسلامی بررسی و سازمان فضایی مؤثّر بر آن به روش استدلال منطقی تنظیم و با پرسش از خبرگان طرّاحی خانه افزایش اعتبار یافته های حاصل از بررسی های استدلالی صورت گرفته است. سپس مدل ارزش های طرّاحی سازمان فضایی خانه مبتنی بر مؤلّفه های روابط خانوادگی، و براساس مدل سنجش رابطه محیط-رفتار راپاپورت ارائه شده است. نظریّه های کریستوفر الکساندر و جان لنگ به عنوان نظریّه های مطرح جهان در این حوزه بررسی، مدل سازی و اولویّت های روابط فضایی از دیدگاه آن ها استخراج و با دیدگاه اسلامی به صورت تطبیقی بررسی شده است. روش تحقیق در این مرحله توصیفی- تحلیلی، استدلالی و تطبیقی است. بررسی های تطبیقی تفاوت های آشکاری را میان سازمان فضایی خانه اسلامی با الگوهای مطرح جهانی نشان می دهد. اگرچه نظریّه های لنگ و الکساندر نیز به دلیل تفاوت در جهان بینی با یکدیگر تطابق ندارند، بیش ترین تمایزات دیدگاه لنگ با اسلام در عرصه نیمه عمومی وخصوصی و الکساندر با اسلام در عرصه عمومی و خصوصی است. عمده این تفاوت ها به دلیل ارزش های خانوادگی و اهداف فرهنگی متفاوتی است که در اسلام مد نظر است. تحقق روابط خانوادگی در اسلام نیازمند تحوّل در سازمان فضایی خانه و تغییر در سبک زندگی است که می تواند تجلّی ارزش های فرهنگی مد نظر اسلام را در جامعه به دنبال داشته باشد.

سازمان فضایی خانه EBS بازخوانی وتطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ