1394

چکیده:

ابن خلدون دانشمند مسلمان قرن هشتم هجری در کتاب ارزشمند خویش المقدمه، به مباحثی مهم از جمله بررسی ویژگی‌های شهر، روند شهرنشینی، اخلاق شهروندی، تحلیل ارتباط انسان با محیط، صفات شهر مطلوب و مطالب حائز اهمیتّ دیگری اشاره کرده است که می‌توان با مطالعه دقیق و تخصّصی از آنها بهره جست. متأسفانه آرا و نظریه‌های منحصر به‌ فرد وی در باب شهرنشینی تا حد زیادی از دید محققان این رشته مغفول مانده است. نظریّه‌های او برای دستیابی به الگوی شهر اسلامی می‌تواند به عنوان یکی از منابع بنیادی در جهت یافتن صفات شهر مطلوب اسلامی قلمداد شود و مورد پژوهش علمی قرار گیرد. این مقاله به یکی از مؤلفّه‌های مهمِ رشد و توسعه شهر از دیدگاه ابن‌خلدون پرداخته است. واژه «عصبیتّ » برای نخستین بار به عنوان عاملی برای تقویت حس مشارکت‌های اجتماعی مردم در فضاهای زیستی توسط این حکیم مسلمان بیان شد. این مفهوم در بطن خویش معانی گسترده‌ای را در بر دارد؛ از جمله همبستگی اجتماعی، احساس وحدت، حمایت گروهی، وجدان جمعی و موارد بی‌شمار دیگر که می‌تواند به عنوان یکی از اساسی‌ترین خصوصیات شهر مطلوب برای دست‌یابی به اجتماعی پایدار در نظر گرفته شود. در این پژوهش که از نوع بنیادی و کیفی است و از روشهای تفسیری، اکتشافی و منابع اسنادی بهره برده شده، اهمیتّ بحث همبستگی اجتماعی (عصبیتّ)، معنای دقیق و مصادیق ظهور آن در شهر به عنوان عاملی برای تحرّک، پویایی و رشد اجتماعی و تأثیر ویژه آن در رشد و توسعه شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

عصبیت، مولفه ای اصلی در ایجاد حس تعلق و مطلوبیت فضای زیستی از دیدگاه ابن خلدون

2021-07-10

بازخوانی اسلامی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در سازمان فضایی خانه و تحقق سنجی آن در طرح

چکیده سازمان فضایی خانه‌ها در خلال تحولات نوگرایی بیشترین تغییر را داشته است. این تغییر فرهنگ، در ساخت سازمان فضایی خانه در تغییر روابط اعضای خانواده نسبت به گذشته کاملاً قابل مشاهده است. دانشجویان در آموزش طراحی مسکن معمولاً با نظام متعارضی از روابط فضایی در خانه‌های گذشته و امروز […]
2021-07-10

بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون اسلامی به روش EBS و تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ

چکیده پژوهش حاضر در جست وجوی چگونگی تأثیرگذاری روابط خانواده در اسلام بر روابط میان عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی و استقرار فضاهای درونی خانه و تطبیق آن ها با نظریّه های رایج در تبیین این روابط فضایی است. از آن جا که غالب نظام طرّاحی و آموزش […]
2021-07-01

نقش باد در سلامت انسان در طب اسلامی و تأثیر آن در مکا ن یابی و ساختار شهر های سنتی ایران

چکیده: اگرچه ب هطور مسلم مهمترین عامل مکان یابی شهر در دنیای گذشته منابع طبیعی و به ویژه کیفیت و قابلیت های عناصر چهارگانه آب و باد و خاک و آتش )تابش) در زندگی انسان بوده است؛ ولی جزئیات قاعد ههای این علم در هاله ای از ابهام قرار گرفته […]
2021-07-01

تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

چکیده: حریم مفهومی در روابط انسانی است، با نمود ارزش‌های اسلامی، که این موضوع حائز اهمیت بودن و جایگاه آن را در مسکن ایرانی‌ـ اسلامی نشان می‌دهد. حریم در دورۀ معاصر، با توجه به تأثیرپذیری روابط داخلی مسکن از نمونه‌های غربی در طراحی اولیه و همچنین به بهانۀ طرح انعطاف‌پذیر مسکن، […]
2021-06-28

الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی

چکیده: انسان همواره در تعامل با محیطی است که متضمن معانی و سطوح مختلفی می‌باشد و در برابر هر‌یک از آنها رفتار خاصی انجام می‌دهد و از سوی دیگر انعکاس همین رفتار به محیط باز می‌گردد. هدف از این تحقیق ارائه الگوواره‌ایی کاربردی از دانش روان‌شناسی محیطی در تعامل با […]
2021-06-26

الگوهای کالبدی حسینیه ها ریشه ها و تحولات

چکیده: ابهام در سیر تحول کالبدی حسینیه ها در ادبیات تاریخ شناسانه ی معماری، انگیزه ی اصلی ورود به این پژوهش است. این نوشتار در جست وجوی روندهای کالبدی فرهنگی است که به ظهور پدیده ی منحصربه فرد شهری ایران دوران اسلامی، یعنی «حسینیه» به عنوان گونه ای از فضای […]