گزارش علمی، خلاصه ای از نظریه ی «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»

عنوان مقاله: گزارش علمی، خلاصه ای از نظریه ی «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»

نویسنده:
رشته:
سال انتشار:

معرفی مؤلف: دکتر محمد علی‌آبادی فارغ التحصیل دانشگاه سیدنی استرالیا در مقطع دکتری است. زمینه ی اصلی تحقیقات ایشان در این مقطع (حقیقت جوهری هنر و معماری اسلامی) و عنوان رساله ی مربوطه، راهی جاویدان در طراحی و ساخت در قرآن کریم و حدیث است، که نقد علمی تحلیلی نظریه مشهور کریستوفر الکساندر را نیز (در همین زمینه و موضوع و عنوان) در دل دارد. در اواخر سال ۱۳۶۹ بود که از وزارت آموزش عالی به کشور استرالیا (شهر سیدنی، دانشگاه نیو ساوث ولز) اعزام شدم. از آغاز نیت قلبی و سعی علمی و عملی بنده بر این بود تا ادامه ی مطالعات علمی خود را در زمینه ی مطالعات هنر و معماری و شهرسازی اسلامی ادامه دهم و در این زمینه به کشف اصول و مفاهیم (و مجموعاً معرفت فهم ناشده و پنهان مانده در پس ظاهر آن) دست یابم؛ اصول و مفاهیم یا معرفتی که جوهر حقیقی وجودبخشنده و برپادارنده ی روح و جسم هنر و معماری اسلامی است. زیرا آنچه تاکنون در این زمینه صورت گرفته، در غالب موارد در مباحثی مربوط به چگونگی کمّی و یکفی یا صوری ساختمان کالبدمند هنر و معماری اسلامی بوده است.

گزارش علمی، خلاصه ای از نظریه ی «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»