شرکت اعضاء قطب علمی معماری اسلامی جهت داوری مسابقه بازسازی مزار شهدای شهر مشهد