مصاحبه مهندس نقره کار مدیر قطب با روزنامه فارس

نامه تایید و اهمیت قطب علمی معماری اسلامی توسط رییس دانشگاه علم و صنعت ایران به وزارت علوم
2018-10-27
نشست گفتمانی: «نقد و ارزیابی نظام آموزش معماری و شهرسازی کشور با رویکرد هویتی»
2018-10-27